Print | Email Page

Kantoorklachtenregeling Jones Day AmsterdamArtikel 1 – Begripsbepalingen
 1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: 
 2. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; 
 3. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; en 
 4. klachtenfunctionaris: de Partner-in-Charge van de vestiging van Jones Day te Amsterdam welke belast is de met de afhandeling van klachten.

Artikel 2 – Toepassingsbereik
 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht gesloten tussen Jones Day en de cliënt, voor zover uitgevoerd door een advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Balie. 
 2. Iedere advocaat van Jones Day ingeschreven bij de Nederlandse Balie draagt zorg voor klachtenafhandeling conform deze kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel: 
 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; 
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; en 
 4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlenging 
 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt via de website van kantoor Amsterdam. De advocaat wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht (de Engagement Letter) erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. 
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure 
 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht in verband met de dienstverlening van een advocaat van Jones Day Amsterdam, dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris. 
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. 
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. 
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling 
 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht behoudens voor zover de klager zelf de publiciteit heeft gezocht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden
 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. 
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 – Klachtregistratie 
 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures. 
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken.